پنجشنبه ، 30 آبان ، 1398
پرسش های متداول
جستجو : بازنمودن همه

عمومی

پذیرش پرسنل بازنشسته و خانواده آنها چگونه صورت می پذیرد ؟

بازنشستگان محترم قوه قضائیه مطابق با شرایط اعلامی مصوب پذیرش می شوند و هزینه درمان به صورت کامل تعرفه های دولتی وزارت بهداشت دریافت می شود.

چه پرسنلی مجاز به ورود به مرکز هستند و پذیرش می شوند ؟

کلیه پرسنل قوه قضاییه اعم از کارمندان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین ، مشاغل کارگری و قضات محترم می توانند ممراجعه نمایند  ( البته در صورتیکه مشخصاتشان در پایگاه اداره کل امور اجرایی و فی مهندسی ثبت شده باشد )

و طی توافقات بعمل آمده فعلی ، سازمانهای تابعه از قبیل :

1- پرسنل محترم دیوان عدالت اداری

2- پرسنل محترم اداره کل زندانهای استان تهران

3- کارآموزان محترم دانشکده علوم قضائی

4- پرسنل محترم دادگاه ویژه روحانیت

5- پرسنل محترم سازمان پزشکی قانونی 

می توانند از امکانات مرکز فوق تخصصی دندانپزشکی قوه قضاییه مطابق با قرارداد تنظیم شده استفاده نمایند .

آیتمی وجود ندارد