دوشنبه ، 1 آبان ، 1396
لیست پزشکان
نامنام خانوادگینظام پزشکیتخصص
الههوحید دستجردی25453ارتودنتیکس
غلام علیغلامی23003پریودنتیست
سید حسنمیر محمد صادقی 89239جراح فک و صورت
بهزاددبیری30807عمومی
مسعودجعفری63615پروتزهای دندانی
محمد رضاخلیقی82217بیماریهای دهان و دندان
فاطمهلطیفی116809جراح فک وصورت
حمیدنورمحمدی133193درمان ریشه
افشین شریفی35127ترمیمی و زیبایی
ابوالفضل قدسی38984پروتز های دندانی
بهروز مظفری34414جراح فک و صورت
علیصالحی راد27315دندانپزشکی کودکان
زینب الساداتکاظمی زاده98255اندودنتیکس
مژگان شیرخوانی56300پریودنتیست
فاطمه مهدوی31362عمومی
گلوریاظاعنی67915عمومی
شکوفه کاشانیان37222عمومی
مریم کاردان108012عمومی
علیرضاابریشم چیان81419عمومی
بهنازبهنیا118823عمومی
فائزهپسران حاج عباس113523پریو
جمیله بیگمطاهری23735بیماری های دهان و تشخیص
فریدعباسی39019بیماریهای دهان و تشخیص
داوودصادقی76822اندودانتیکس
محمد رضابدیعی128904ارتودنتیکس
ریحانهداجمر121598اندودانتیکس
مونارحمانی94847اندودانتیکس
محمدفروزش فرد56005بیهوشی
یاسمنرضوانی123459دندانپزشکی کودکان
تکتمجلایر60543رادیولوژی دهان ، فک ، صورت
مریمایروانی10455ترمیمی - زیبایی
علیبقالیان106126دندانپزشکی کودکان
بهروزحبیبی77264جراحی لثه