پنجشنبه ، 30 آبان ، 1398
لیست پزشکان
نامنام خانوادگینظام پزشکیتخصص
الههوحید دستجردی25453ارتودنتیکس
غلام علیغلامی23003پریودنتیست
سید حسنمیر محمد صادقی 89239جراح فک و صورت
بهزاددبیری30807عمومی
مسعودجعفری63615پروتزهای دندانی
محمد رضاخلیقی82217بیماریهای دهان و دندان
حمیدنورمحمدی133193درمان ریشه
افشین شریفی35127ترمیمی و زیبایی
ابوالفضل قدسی38984پروتز های دندانی
علیصالحی راد27315دندانپزشکی کودکان
مژگان شیرخوانی56300پریودنتیست
فاطمه مهدوی31362عمومی
گلوریاظاعنی67915عمومی
مریم کاردان108012عمومی
علیرضاابریشم چیان81419عمومی
بهنازبهنیا118823عمومی
جمیله بیگمطاهری23735بیماری های دهان و تشخیص
تکتمجلایر60543رادیولوژی دهان ، فک ، صورت
حمیدرضاخلیلی69775جراح لثه
مریمبهشتی روی100075ترمیمی و زیبایی
سعیدرنجی83227درمان ریشه
اعظمناجی راد77744دندانپزشکی کودکان
شهریارجلالیان94830ترمیمی و زیبایی
شقایقرضوی103798ترمیمی و زیبایی
محمدطباطبایی نائینی146165عمومی
سارانامجو119304درمان ریشه
فرهادفرامرزی95369درمان ریشه
محمدصادقعالم رجبی132483درمان ریشه
حامدکرمانی95303جراح دهان،فک و صورت